Wojciech Sadowski

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • Polish
 • Spanish

Specializations

 • commercial agreements in general

Professional certification

attorney

Education

 • Doktor nauk prawnych, INP PAN 2009;
 • magister, Uniwesytet Gdański, 2002.

Professional career

 • Doktor Wojciech Sadowski, adwokat, jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates. Prowadzi praktykę w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych. Reprezentował klientów w złożonych sprawach gospodarczych przed sądami polskimi oraz krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Występował także jako pełnomocnik w sporach dotyczących umów międzynarodowych o ochronie inwestycji, w tym reprezentował Rzeczpospolitą Polskę w sporze z Eureko B.V.

 • Równolegle z praktyką adwokata, Wojciech Sadowski prowadzi badania naukowe z zakresu prawa, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących sporów międzynarodowych. Jest doktorem nauk prawnych. Jego rozprawa doktorska dotyczyła powagi rzeczy osądzonej w arbitrażu inwestycyjnym.

 • Wojciech Sadowski był do niedawna adiunktem w Zakładzie Prawa Międzynarodowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest również autorem i współautorem ponad 20 artykułów i książek z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, arbitrażu międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej.

Arbitration experience

Pełnomocnik w wielu postępowaniach arbitrażowych, m.in.:

 • pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu arbitrażowym ad hoc przeciwko Eureko B.V., dotyczącym prywatyzacji PZU S.A.;
 • pełnomocnik środkowoeuropejskiego państwa w postępowaniu arbitrażowym ICC przeciwko hiszpańskim inwestorom, w sporze wynikającym z działań organów podatkowych dotyczących inwestycji korzystającej ze zwolnienia podatkowego;
 • pełnomocnik środkowoeuropejskiego państwa w postępowaniu arbitrażowym o 2.2 mld USD, prowadzonym przed Instytutem Arbitrażowym w Sztokholmie, w sporze z dwiema luksemburskimi spółkami wynikającym z działań nadzorczych zastosowanych wobec prywatnego banku;
 • pełnomocnik środkowoeuropejskiego państwa w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym na podstawie Dodatkowego Ułatwienia ICSID, wszczętym przez amerykańskich inwestorów w związku z niepowodzeniem projektu budowy zakładu frakcjonowania osocza;
 • pełnomocnik organizacji międzynarodowej w postępowaniu arbitrażowym w Polsce dotyczącym wynajmu nieruchomości;
 • pełnomocnik międzynarodowej sieci handlowej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym naruszenia umowy franchisingowej;
 • pełnomocnik międzynarodowej spółki telekomunikacyjnej w postępowaniu arbitrażowym według regulaminu VIAC, s sporze dotyczącym wykonania prawa pierwszeństwa  nabycia akcji operatora sieci telefonii komórkowej.

Membership in organizations

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego;
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego;
 • Club Espanol del Arbitraje.

Publications

 1. Sadowski W. Komentarz do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2002 r. (SK 35/01), Monitor Prawniczy z 2002 r., Nr 20, s. 916;
 2. Karwowski R., Sadowski W., Zapomniane przepisy. Doręczenia zastępcze w sprawach z elementem międzynarodowym., Rzeczpospolita z 10 lutego 2004 r., C3;
 3. Sadowski W., Współpraca w sprawach karnych w Unii Europejskiej a prawo do obrony w postępowaniu karnym, Przegląd prawa Europejskiego – Nr 3/4 (21/22) 2005, s. 38-46;
 4. Sadowski W., Kaucja aktoryczna – potrzeba nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, Europejski Przegląd Sądowy 2006, Nr 10, s. 17-28;
 5. Sadowski W., Forum shopping a jurysdykcja wyłączna w rozporządzeniu Nr 44/2001 (Bruksela I), [w:] W. Czapliński, A. Wróbel (red.), Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, Beck  2007, s. 133-186;
 6. Sadowski W., Upadłość w międzynarodowym arbitrażu handlowym – aspekty praktyczne, Biuletyn Arbitrażowy nr 10, kwiecień 2009, nr 2, s. 35-42.