Strona główna / Arbitraż / Czym jest arbitraż

Arbitraż jest jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, która pozwala przedsiębiorcom rozstrzygnąć spór, bez poddawania go pod ocenę sądu powszechnego.

Zawarcie odpowiedniego zapisu na sąd polubowny (klauzuli arbitrażowej) w umowie pomiędzy przedsiębiorcami powoduje – w przypadku powstania sporu na tle realizacji tej umowy – rozpatrzenie sprawy przez sąd arbitrażowy (sąd polubowny) z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym. Wyrok wydany w postępowaniu arbitrażowym ma taką samą wagę jak wyrok sądu powszechnego. 

Jakie korzyści płyną z rozpatrzenia sprawy w arbitrażu zamiast w sądzie powszechnym?

  • strony sporu mają wpływ na wybór arbitrów, którzy rozstrzygną ich sprawę
  • arbitrzy z listy arbitrów rekomendowanych SAKL to prawnicy z szeroką praktyką i dużym dorobkiem
  • rozstrzygnięcie zapada w ciągu 3 lub 6 miesięcy od momentu ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego (zależnie od wybranego przez strony trybu postępowania), a termin ten może zostać wydłużony tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach
  • postępowanie jest w pełni poufne
  • wyrok uzyskany w arbitrażu i opatrzony przez sąd powszechny klauzulą wykonalności, podlega egzekucji komorniczej (jeżeli dłużnik nie wykonuje go dobrowolnie)
  • rozprawy mogą być prowadzone w trybie online
  • terminy i forma posiedzeń są wcześniej uzgadniane ze stronami, aby były dla nich dogodne
  • koszty postępowania można oszacować przy pomocy wygodnego kalkulatora online
  • wyrok jest wykonalny w 148 krajach