Strona główna / Arbitraż / Klauzula Arbitrażowa

Klauzula arbitrażowa

Zapis na Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan to postanowienie stron zawarte w umowie (tzw. klauzula arbitrażowa), na podstawie którego Sąd ten staje się właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy albo z nią związanych.

W interesie stron może leżeć wskazanie prawa rządzącego umową (prawo określonego państwa lub ogólne zasady prawa, albo zasady słuszności), języka arbitrażu, wskazanie liczby arbitrów (praktycznie jednego lub trzech) oraz dodanie innych wymagań dozwolonych Regulaminem.

Rekomendowane brzmienia klauzul arbitrażowych

Zalecamy stosowanie następującej klauzuli arbitrażowej:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.”

 

Jeżeli życzą sobie Państwo, aby spór rozstrzygany był w trybie dwuinstancyjnym rekomendujemy następującą klauzulę arbitrażową:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania. Postępowanie arbitrażowe będzie dwuinstancyjne. Każda ze stron może od wyroku wydanego przez Zespół Orzekający wnieść apelację zgodnie z Regulaminem postępowania apelacyjnego stanowiącego załącznik nr V do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Wyrok Zespołu Apelacyjnego będzie ostateczny.”

 

Jeżeli miejscem postępowania arbitrażowego ma być inne miejsce niż m.st. Warszawa, klauzulę arbitrażową nalezy uzupełnić o następujace postanowienie:

„Miejscem postępowania arbitrażowego będzie […].”

 

Jeżeli język prowadzenia arbitrażu ma być inny niż język polski, kluazulę nalezy uzupełnić o następujące postanowienie:

„Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku […].”