Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono instytucję konwersji, która dopuszcza, aby w sprawie zawisłej przed sądem powszechnym strony spór został przekazany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny (art. 11611 § 1 kpc).

Dodatkowo, w sytuacji gdy strony zawrą zapis na sąd polubowny, sąd powszechny – na ich zgodny wniosek – umorzy postępowanie (chyba że z treści tego zapisu i okoliczności sprawy wynikać będzie, że byłoby to sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzałoby do obejścia prawa albo zapis na sąd polubowny będzie nieważny lub bezskuteczny).

Co ważne termin przedawnienia roszczeń objętych zapisem na sąd polubowny zaczyna biec od nowa od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania.

Dodatkową zachętą do sięgania po tego typu rozwiązanie jest fakt, że w przypadku skorzystania z instytucji konwersji powód otrzymuje zwrot w wysokości 3/4 opłaty od pozwu.

Regulacja w powyższym zakresie wejdzie w życie za 3 miesiące.

Link do ustawy: https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2650_u/$file/2650_u.pdf

Dodaj komentarz

Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.