Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Rok urodzenia

1964

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • fundusze private equity i venture capital
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • 2009 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji – dr nauk prawnych;

 • 1989 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – mgr nauk prawnych;

 • 1992 – Wpis na listę radców prawnych OIRP w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej

 • 1993 – obecnie: Kancelaria Prawna GESSEL, Warszawa – założycielka oraz Senior Partner;

 • 2005 – obecnie: Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, Warszawa, Prezes Honorowy (od 2017), Prezes (2011-2017), Wiceprezes (2005-2011);

 • 2012 – obecnie: Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, prowadzi wykłady z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz Legal English;

 • 2015 – obecnie: ICC Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy, Paryż – członek reprezentujący Polskę;

 • 2015 – 2016: Wydział Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, Oxford, Wizytujący akademik;

 • 2016 – 2017: Wydział Prawa Uniwersytetu w Cambridge, Cambridge, Wizytujący profesor w ramach programu Herbert Smith Freehills visitor scheme;

 • 2018: Wolfson College, Uniwersytet w Oksfordzie, Oxford, visiting scholar.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2009 (Charakter prawny oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (w świetle zasady swobody umów), WoltersKluwer 2010).
 • Specjalizuje się w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital i prawa handlowego. Senior partner, założyciel kancelarii prawnej GESSEL.
 • Beata Gessel do tej pory wzięła udział w ponad 100 postępowaniach arbitrażowych, krajowych oraz międzynarodowych (prowadzonych m.in. wg reguł ICC, SCC, UNCITRAL, FCC, IAA, Lewiatan, KIG) z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego (m.in. wg regulacji FIDIC) i kontraktów handlowych.
 • Członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC (2015-). W latach 2011- 2017 roku pełniła funkcję Prezesa, w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Adjunkt na WPiA UKSW gdzie prowadzi wykłady z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego, fuzji i przejęć oraz Legal English.
 • Autorka i redaktorka licznych publikacji w zakresie fuzji i przejęć oraz arbitrażu gospodarczego.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • International Chamber of Commerce (ICC) w Paryżu, Członek Sądu reprezentujący Polskę;
 • ICC Polska, Członek;
 • ICC CEE Arbitration Group, Wice-przewodnicząca;
 • ArbitralWomen, Członek;
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Członek Zarządu.

Publikacje

 1. Pojęcie interesu prawnego w powództwie o ustalenie a prawo do sądu – wprowadzenie do dyskusji. Analiza  badań statystycznych [w:] PPH, nr 1 (317), styczeń 2019;
 2. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, J. Kisielińska-Garncarek, Zdatność arbitrażowa sporu dotyczącego wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15.12.2016 r., V ACz 1309/16 [w:] Glosa 1(171), styczeń 2019;
 3. Common law v. civil law – czy to koniec sporu w obszarze praktyki kontraktowej? (zarys problemu) [w:] Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Wydawnictwo Naukowe UAM 2018;
 4. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, K. Czech, The Role of Precedent in Investment Treaty Arbitration [w:] Investment Treaty Arbitration Review, red. B. Legum, Law Business Research 2018;
 5. Mixing legal systems in Europe; the role of common law transplants (Polish law example) [w:] the European Review of Private Law, 4 (2017);
 6. O przydatności wyodrębnienia w ramach prawa handlowego dyscypliny „prawo finansów przedsiębiorstw” (corporate finance law), [w:] Rozprawy z Prawa Prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Wolters Kluwer 2017; 
 7. UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award’ [w:] Journal of International Arbitration 34, no. 1 (2017);
 8. Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, CH Beck 2016;
 9. Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrazowego przy Konfederacji Lewiatan, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, WoltersKluwer 2015;
 10. Evolution of interim measueres as an example of the judicalisation of 21st century international commercial arbitration [w:] The challenges and the future of commercial and investment arbitration (red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz), Warsaw 2015;
 11. Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 5561 k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego – uwagi w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, [w:] PPH, 12/2015;
 12. Lewiatan Court of Arbitration [w:] World Arbitation Reporter (WAR) 2nd Edition. International Institutions, 2015;
 13. Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych. [w:] Państwo i Prawo, 12/2015;
 14. A Defect of the Enterprise as a Defect of a Share – One of the Dilemmas of M&A Transactions (Polish law perspective) [w:] Liber amicorum to Prof. Dr. Gerhard Wegen: “Global Wisdom on Business Transactions, International Law and Dispute Resolution”, CH Beck, 2015;
 15. Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu I kierunki postulowanych zmian. red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Warszawa 2014;
 16. Representations and Warranties in Cross-Border Mergers and Acquisitions:The Challenges of Cultural Diversity, ICC Inernational Court of Arbiration Bulletin, część. 24/Numer 1-2013, Czerwiec 2013;
 17. Postrzeganie zwyczajów odnoszących się do obowiązku zachowania poufności w arbitrażu [w:] E-Przegląd Arbitrażowy, nr 2-3(10-11)/2012, styczeń 2013;
 18. Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym [w] Przegląd Prawa Handlowego, nr 1(245), styczeń 2013;
 19. The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2012. A practical cross-border insight into international arbitration work. Rozdział „CEE Overview”, Global Legal Group Ltd. we wspólpracy z Commercial Dispute Resolution (CDR), Londyn 2012;
 20. New Rules of the Lewiatan Court of Arbitration. Współautorka rozdziału w YAR – Young Arbitration Review, kwiecień 2012;
 21. The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2011. A practical cross-border insight into international arbitration work. Rozdział „Poland”, Global Legal Group Ltd.we współpracy z Commercial Dispute Resolution (CDR), Londyn 2011;
 22. Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym [w:] Arbitraż w Polsce (red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz), Warszawa, 2011;
 23. Projekt Parlamentu Europejskiego dotyczący Rozporządzenia Bruksela I – powrót do ery sprzed West Tankers? [w:] e-Przegląd Arbitrażowy Nr 4 (7)/2011;
 24. Class Action Arbitration. Rozdział [w:] Księga Pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010;
 25. Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (w świetle zasady swobody umów), WoltersKluwer, Warszawa 2010;
 26. Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne [w:] ADR Arbitraż i Mediacje, Beck, Nr 1 (5)/2009;
 27. Kilka uwag w przedmiocie konfliktu interesów w przypadku arbitrów pochodzących z wieloosobowych kancelarii prawnych [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku.  Księga pamiątkowa dedykowana dr. hab. Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa, kwiecień 2008;
 28. Udział kapitałowy w spółce z o.o. jako prawo podmiotowe, Przegląd Prawa Handlowego nr 5 (189), maj 2008;
 29. Fuzje i Przejęcia: Nie kupuj kota w worku [w:] Prawo w Firmie (dodatek do Harvard Business Review), marzec 2008.