Filip Balcerzak

Rok urodzenia:

1985

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • hiszpański
 • polski

Specjalizacje

 • arbitraż inwestycyjny
 • arbitraż międzynarodowy
 • handel międzynarodowy
 • media i nowe technologie
 • międzynarodowe prawo publiczne
 • prawo energetyczne
 • transport, spedycja
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat, abogado (adwokat w Hiszpanii)

Wykształcenie

 • Doktor nauk prawnych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), LL.M. (Uniwersytet w Ottawie)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2018 – nadal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt, kierownik projektu oraz wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Międzynarodowe prawo inwestycyjne wobec wyzwań w sektorze energetyki odnawialnej”;

 • 2013 – nadal, SSW Pragmatic Solutions (Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy), Partner, dział postępowań sądowych i arbitrażowych (Associate 2013-2016, Senior Associate 2016-2019, Counsel 2019-2021);

 • 2020, Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge, Visiting Fellow;

 • 2010 – 2016, studia doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych ze specjalnością w prawie międzynarodowym publicznym, nadanego uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rozprawa doktorska w języku angielskim pt. „Investor – state arbitration and human rights”);

 • 2015, wpis na listę adwokatów w Polsce (Izba Adwokacka w Warszawie);

 • 2013 – 2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierownik projektu oraz wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Arbitraż oparty na międzynarodowych traktatach o ochronie i wspieraniu inwestycji a prawa człowieka”;

 • 2011 – 2012, DZP (Domański Zakrzewski Palinka), Junior Associate, Spanish Desk;

 • 2011, wpis na listę adwokatów w Hiszpanii (Izba Adwokacka w Madrycie);

 • 2010 – 2011, studia podyplomowe zakończone uzyskaniem tytułu Master of Laws (LL.M.), Uniwersytet w Ottawie (Kanada);

 • 2010 – 2011, studia podyplomowe zakończone dyplomem DEJE – Prawo hiszpańskie dla prawników zagranicznych, Uniwersytet w Alcalá (Hiszpania);

 • 2011, Uniwersytet w Ottawie (Kanada), asystent naukowy przy projekcie „Use of alternative dispute resolution methods in investor – state arbitrations”;

 • 2008 – 2009, MMMM (Monereo Meyer Marinel-lo Abogados) w Barcelonie, praktykant, dział postępowań sądowych i arbitrażowych oraz Polish Desk.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Reprezentowanie pozwanych w arbitrażach ad hoc pod Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL, administrowanych przez ICDR/AAA w Nowym Jorku (International Centre for Dispute Resolution/American Arbitration Association) w sprawach dotyczących roszczeń o zapłatę i wypowiedzenia umów franczyzowych
 • Doradztwo międzynarodowemu zespołowi prawników reprezentujących powoda w arbitrażu opartym na międzynarodowym traktacie o ochronie i wspieraniu inwestycji
 • Doradztwo spółce miejskiej w arbitrażu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sporze opartym o umowę zawartą wg wzorca FIDIC w związku z nieterminowym zakończeniem inwestycji oraz szeregiem roszczeń ze strony wykonawcy
 • Doradztwo na rzecz pozwanego w postępowaniu post-arbitrażowym dotyczącym wykonalności zagranicznego wyroku sądu polubownego
 • Planowanie i wdrożenie struktury korporacyjnej celem uzyskania ochrony wynikającej z międzynarodowego prawa (i arbitrażu) inwestycyjnego

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Club Espanol del Arbitraje
 • Society of International Economic Law
 • Polska Grupa Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association)

Publikacje

 1. Komentarz do artykułów 1154-1156, 1158-1160, 1169-1179 Kodeksu postępowania cywilnego, w: P. Rylski (red.), Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego (Warszawa, C.H. Beck 2021);
 2. Komentarz do artykułów 1181-1182 Kodeksu postępowania cywilnego (współautor: S. Sołtysik), w: P. Rylski (red.), Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego (Warszawa, C.H. Beck 2021);
 3. La Responsabilidad ante el Arbitraje Online (j. hiszpański, współautor: B. Ziemblicki), w: D. Bello Janeiro, El Derecho de Daños en la Era Digital (Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez), str. 257-269, ISBN 9789587913309;
 4. Wybór instytucji administrującej postępowaniem arbitrażowym a wybór organu dokonującego nominacji zastępczej w międzynarodowym arbitrażu, w: M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Sto lat polskiego prawa handlowego (Wolters Kluwer Polska 2020), ISBN 978-83-8187-795-4, str. 698-711;
 5. Funkcjonowanie sądów polubownych w Hiszpanii, w: R. Morek (red.), Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2018), str. 45-58;
 6. Investor – state arbitration and human rights (j. angielski, Brill / Martinus Nijhoff 2017), ISBN 9789004338999, https://brill.com/view/title/34356, monografia, str. 1-324;
 7. Międzynarodowe prawo inwestycyjne w kontekście wielokulturowości społeczeństw, w: A.J. Szwarc (red.), Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa (Wydawnictwo WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2017), ISBN 9788372053541, str. 9-24;
 8. Extent of human rights protection in investor – state arbitration based on international investment treaties: perspective of investors (j. angielski), Czech Yearbook of International Law (2016), vol. VII, ISSN 21572976, ISBN 9789082460315, str. 29-63;
 9. Publication of Investment Treaty Awards: The Qualified Potential of Domestic Access to Information Laws (j. angielski, współautor: J. Hepburn), Groningen Journal of International Law (2015), vol. 3, issue 1, ISSN 23522674, str. 147-170 (https://ugp.rug.nl/GROJIL/article/view/31117);
 10. Jurisdiction of Tribunals in Investor – State Arbitration and the Issue of Human Rights (j. angielski), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal (2014), vol. 29, issue 1, ISSN 02583690, str. 216-230 (https://academic.oup.com/icsidreview/article-abstract/29/1/216/2356645);
 11. Determination of compensation in investor – state arbitrations: is there a place for human rights arguments? (j. angielski), w: F. Beatens, J. Caiado (red.), Frontiers of International Economic Law – Tools to Confront Economic and Social Challenges (Brill / Martinus Nijhoff 2014), ISBN 9789004270176, str. 134-150 (https://brill.com/view/book/edcoll/9789004270190/B9789004270190_008.xml);
 12. Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania (współautor: S. Sołtysik), Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (2013), tom XII, ISSN 18967604, str. 133-164.
 13. Manchester Securities v Poland: Denial of Justice in the European Union (j. angielski, współautor: J. Hepburn), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal;
 14. Los derechos humanos y el derecho internacional de inversiones (j. hiszpański), w: J.M. Alvarez Zárate, M. Zenkiewicz (red.), Derecho Internacional de Inversiones (Publicaciones Universidad Externado);
 15. Komentarz do artykułów VIII – XVI, w: P. Rylski (red.), Komentarz do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych o (Warszawa, C.H. Beck).
 16.