Łukasz Błaszczak

Rok urodzenia:

1977

Miejsce zamieszkania

Wrocław

Narodowość

 • polska

Języki

 • niemiecki
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • arbitraż inwestycyjny
 • media i nowe technologie
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo zamówień publicznych
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

 • radca prawny
 • profesor nadzwyczajny UW
 • doktor habilitowany nauk prawnych

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • Pracownik naukowy-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu. W 2006 roku uzyskał stopień doktora, zaś w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych.

 • Redaktor naczelny kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”.

 • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, na które składają się artykuły oraz opracowania książkowe.

 • Radca prawny prowadzący kancelarię prawną we Wrocławiu.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Rozstrzyganie jako arbiter w sporach arbitrażowych, redaktor naczelny kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja, wydawanego przez wydawnictwo CH BECK.

Publikacje

 1. Ł. Błaszczak, „Klauzula generalna „dobrych obyczajów” z art. 3 k.p.c.”, Polski Proces Cywilny 2014, nr 2(15);
 2. Ł. Błaszczak, „Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia”, Opolskie studia Administracyjno-Prawne XII/2, rok 2014;
 3. Ł. Błaszczak, „Wadliwość czynności procesowych stron i uczestników. Obecny model i propozycja zmian w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego”, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s.173-219;
 4. Ł. Błaszczak, [w:] Ł. Błaszczak, R. Sikorski, M. Zachariasiewicz, K. Zawiślak, G. Żmij, „Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław 2014, ss. 284-390, (monografia);
 5. Ł. Błaszczak, [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014, (komentarz do art. 81 (wspólnie z M. Bernatem), art. 84, art. 115, wprowadzenie do KPC, do art. 47928 KPC (wspólnie z M. Bernattem), art. 47929 KPC, art. 47930 KPC, art. 47931a  KPC (wspólnie z M. Bernattem), art. 47932 KPC, art. 47933 KPC (wspólnie z M. Bernattem), art. 47935 KPC, art. 11 ZmOKiKU (wspólnie z M. Bernattem). Łączna liczba stron: ss. 1035-1055 (wspólnie z M. Bernattem); ss. 1064-1070; ss. 1483-1490; ss.1491-1513 (wspólnie z M. Bernattem); ss. 1514-1517; ss. 1518-1526 (wspólnie z Bernattem);
 6. Ł. Błaszczak, [w:] BIAŁA KSIĘGA. Propozycja zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, M. Zachariasiewicz, Warszawa-Katowice-Kraków-Wrocław-Poznań2014;
 7. Łukasz Błaszczak, Problematyka dochodzenia roszczeń o zwrotnie należnie zatrzymanego wadium w procesie cywilnym. Uwagi na marginesie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, Radca Prawny Zeszyty Naukowe nr 1/ 2014;
 8. Ł. Błaszczak, [w:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2015, rozdz. 1 pkt 1-9 (ss.1-91); rozdz. 4 pkt 8 (ss. 491-507); rozdz. 6.