Dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz

Rok urodzenia

1978

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • prawo konkurencji
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny (Kt4283)

Wykształcenie

 • Magister prawa: Uniwersytet Śląski (2002);
 • LLM: Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie (2003);
 • Staż w kancelarii sędziego Sądu przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (2005-2006);
 • Doktor nauk prawnych: Uniwersytet Śląski (2009);
 • Staż badawczy (visiting scholar): Columbia University, Nowy Jork (2013);
 • Doktor habilitowany – Akademia Leona Koźmińskiego (2019).

Przebieg kariery zawodowej

Prof. Maciej Zachariasiewicz jest pracownikiem akademickim oraz praktykującym prawnikiem. W 2007 roku dołączuł do ADP POPIOŁEK, ADWOKACI I DORADCY. Specjalizuje się w prawie arbitrażowym, transgranicznych postępowaniach sądowych i w międzynarodowym prawie handlowym. Reprezentował i doradzał klientom w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) i Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Prof. Zachariasiewicz przygotował szereg opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, międzynarodowego i europejskiego (w szczególności w zakresie swobody świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej i pracowników delegowanych). Pracował także dla polskich organów rządowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Maciej Zachariasiewicz jest profesorem w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykłada prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe, jak również międzynarodowe prawo handlowe i europejskie prawo procesowe. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim. Przez szereg lat sprawował opiekę nad zespołami biorącymi udział w studenckim konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition w Wiedniu.

W 2009 roku Maciej Zachariasiewicz obronił na Uniwersytecie Śląskim pracę doktorską na temat trustów i innych stosunków powierniczych w porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym. Prof. Zachariasiewicz jest także autorem wielu publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego arbitrażu i prawa europejskiego.

Od 2009 roku, Maciej Zachariasiewicz pełni funkcję krajowego korespondenta Komisji Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL), działającej w ramach ONZ, w zakresie Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. 

Na podstawie książki „Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori” (C.H. Beck 2018) w 2019 nadany mu został stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Praca otrzymała I nagrodę w LV konkursie Państwa i Prawa.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Uczestnictwo w zastępstwie procesowym stron w postępowaniach arbitrażowych (ICC, VIAC, SA i KIG) i post-arbitrażowych (w szczególności uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych)
 • Uczestnictwo w postępowaniach arbitrażowych:
  • 16 razy jako arbiter przewodniczący;
  • 6 razy jako arbiter jedyny;
  • 5 razy jako arbiter.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (od 2015) 
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Prywatnego Międzynarodowego (od 2021)
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego (polska gałąź FIDE, od 2005)
 • Young Arbitrators Forum of the International Chamber of Commerce (ICC, od 2013)
 • ICDR Young & International (od 2012)
 • Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Oddział w Katowicach (od 2011)

Inne funkcje:

 • UNCITRAL CLOUT National Correspondent (od 2009)
 • Sekretarz redakcji “Problemów Prawa Prywatnego i Międzynarodowego” (wydawnictwo UŚ)
 • Recenzent e-Przeglądu Arbitrażowego.

Publikacje

Książki:

 1. ZACHARIASIEWICZ M., Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori, Warszawa – C.H. Beck 2018 [Safeguarding substantive values and interests of the forum with a public policy exception];
 2. ZACHARIASIEWICZ M., Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice 2016 [Trust and Other Fiduciary Relationships in Comparative and Private International Law];
 3. ZACHARIASIEWICZ M., Gessel-Kalinowska vel Kalisz B., Sikorski R., Błaszczak Ł., Zawiślak K., Żmij G., Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, Wrocław 2014 [The White Book. Proposals for legislative changes aimed at improving the legal framework for arbitration in Poland];
 4. ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł., Zachariasiewicz M.A., Kropka M., Jagielska M., Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), LEX/el. 2013 [the Commentary to Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I)].

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. ZACHARIASIEWICZ M., Pazdan M., The EU succession regulation: achievements, ambiguities, and challenges for the future, Journal of Private International Law, vol. 17, 2021, pp. 74-113;
 2. ZACHARIASIEWICZ M., Odmowa uznania w Polsce rozwodu talaq na tle prawnoporównawczym, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, vol. 27., 2020, pp. 7-37 [Refusal to recognize talaq divorces in Poland in comparative perspective];
 3. ZACHARIASIEWICZ M., Pazdan M., Highlights and Pitfalls of the EU Succession Regulation, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, vol. 26, 2020, pp. 125-187;
 4. ZACHARIASIEWICZ M., Naruszenie zasady autonomii woli jako podstawa uchylenia wyroku arbitrażowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30.9.2010 r., I CSK 432/10, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2019, Nr 4 [A violation of principle of the party autonomy as a ground for setting aside the arbitral award – a note to the judgment of the Supreme Court of 30.9.2010, I CSK 432/10].

Rozdziały w książkach:

 1. ZACHARIASIEWICZ M., Conflict of Laws Problems in Contracts Entered Into Between Businesses From Poland And China, w: W. Meng, R. Blicharz, E. Rott-Pietrzyk (red.), Legal guide to investment in Poland, China Legal Publishing House 2019, s. 150-159;
 2. ZACHARIASIEWICZ M., Komentarz do art. 7 PrPrywM, art. 21 Rzym I, art. 26 Rzym II, art. 35 rozporządzenia Nr 650/2012 (w:) M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa-C.H. Beck 2018, s. 135-154, 817-824, 1019-1025, 1251-1257 (Commentary to art. 7 PrPrywM, art. 21 Rome I, art. 26 Rome II, art. 35 Regulation Nr 650/2012);
 3. ZACHARIASIEWICZ M., Komentarz do art. 67 PrPrywM (trusty) (w:) M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018, s. 547-559 [Trusts];
 4. ZACHARIASIEWICZ M., Inclusion of Standard Terms in Electronic Form under the CISG, (w:) I. Schwenzer & L. Spagnolo (red.), The Electronic CISG. 7th MAA Schlechtriem CISG Conference, The Hague 2017, s. 95-135;
 5. ZACHARIASIEWICZ M., National Report: Poland, (w:) H. Sikirić, T. Jakšić, A. Bilić (red.), 35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges, Zagreb 2017, s. 327-364.

Opublikowane materiały edukacyjne:

 1. ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł., Świerczyński M. (2011), Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami, LEXIS-NEXIS [Private international law with schemes];
 2. ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Żarnowiec Ł. (2010), Prawo prywatne międzynarodowe: testy, LexisNexis, Warszawa [Private International Law: Tests].

Tłumaczenia:

 1. ZACHARIASIEWICZ M. (2011), Act on private international law of 4th February 2011 (Author: -, Act on private international law of 4th February 2011) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, Katowice;
 2. ZACHARIASIEWICZ M. (2010), International Law Association Recommendations on the Application of Public Policy as a Ground for Refusing Recognition or Enforcement of International Arbitral Awards (Author: International Law Association , International Law Association Recommendations on the Application of Public Policy as a Ground for Refusing Recognition or Enforcement of International Arbitral Awards) Katowice.

Inne publikacje:

 1. ZACHARIASIEWICZ M. Kocur M., Case Management in Arbitration: A View from Poland, Kluwer Arbitration Blog, November 5, 2019;
 2. ZACHARIASIEWICZ M, 4th Global ICC YAF Conference, czyli gawędzenie młodych i o młodych na temat międzynarodowego arbitrażu arbitrażowego (sprawozdanie z konferencji), E-Przegląd Arbitrażowy, 2013, Nr 3-4, s. 75-77 [Young talk about young practitioners in international arbitration];
 3. ZACHARIASIEWICZ M., Sprawozdanie z konferencji „European Contract Law – Unlocking the Internal Market Potential for Growth, Europejski Przegląd Sądowy, 2012, Nr 3, s. 55-58 [Report from the Conference European Contract Law – Unlocking the Internal Market Potential for Growth];
 4. ZACHARIASIEWICZ M., O kierunkach rozwoju wspólnego prawa umów w Europie (Sprawozdanie z konferencji. Katowice, 23-24 IX 2010.), Państwo i Prawo, 2012, Nr 6, s. 77-91 [On the developments of the common law of contracts in Europe (review article)].