Maciej Łaszczuk

Rok urodzenia

1955

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • arbitraż inwestycyjny
 • arbitraż międzynarodowy
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • handel międzynarodowy
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • 1989 wpis na listę adwokatów;
 • 1987 wpis na listę radców prawnych;
 • 1981 egzamin sędziowski po odbyciu aplikacji sądowej;
 • 1974 – 1978 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg kariery zawodowej

 • od 1989 partner założyciel kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy świadczącej pomoc prawną dla przedsiębiorców polskich i międzynarodowych;
 • 1987 – 1989 doradca prawny w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych;
 • 1982 – 1987 sędzia w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie;
 • 1978 – 1982 Instytut Państwa i Prawa PAN.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Niemal 300 postępowań arbitrażowych (jako arbiter lub arbiter przewodniczący) prowadzonych przed krajowymi i międzynarodowymi stałymi sądami polubownymi oraz sądami polubownymi ad hoc, m.in. według regulaminów ICC, UNCITRAL, SA KIG i Sądu Arbitrażowego Lewiatan.
 • Arbiter na listach szeregu stałych polskich i zagranicznych sądów arbitrażowych, w tym Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG), Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, Swiss Arbitration Association oraz Centrum Arbitrażowego Federalnej Izby Gospodarczej (VIAC) w Wiedniu.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu NRA;
 • International Bar Association;
 • International Law Association, członek International Commercial Arbitration Committee;
 • Austrian Arbitration Association;
 • Swiss Arbitration Association;
 • International Council for Commercial Arbitration – ICCA;
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, członek Zarządu;
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego.

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Warszawa 2017;
 2. Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego [w:] B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016;
 3. Postępowania postarbitrażowe (współautor: Justyna Szpara) [w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, C.H. Beck, wyd. I Warszawa 2009, wyd. II Warszawa 2015;
 4. Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów, [w:] Maciej Łaszczuk i in., Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012;
 5. Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?, (współautor: Justyna Szpara), [w:] J. Okolski i in. (red.), Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010;
 6. dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny, [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008;
 7. Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c., (współautor: Justyna Szpara), Palestra, Nr 9-10, 2008.