Piotr Nazaruk

Rok urodzenia

1980

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo spółek

Uprawnienia zawodowe

radca prawny, profesor uczelni

Wykształcenie

 • 2013 – Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, rozprawa pt. „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej”;
 • 2007 – Absolwent studiów podyplomowych PRE-Master of Business Administration;
 • 2004 – Magister prawa, praca pt. „Fakultatywne postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście prawa europejskiego”.

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 2006 r. prowadzi indywidulaną działalność prawniczą, obecnie pod firmą: Kancelaria Radców Prawnych Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk z siedzibą w Warszawie. Ponadto, przez wiele lat stale współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi, w tym jako Of Counsel w jednej z największych polskich kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej inwestorów zagranicznych.

 • W latach 2004-2019 był członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz fundacji.

 • W latach 2015-2019 był członkiem Zespołów ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrach właściwych dla spraw gospodarki. Od 2009 r. jest mediatorem i arbitrem.

 • Praktykę łączy z zatrudnieniem na uczelniach wyższych, od 2005 r. jako wykładowca, a od 2014 r. jako adiunkt. Od 2016 r. jest pracownikiem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Od 2018 r. jest Kierownikiem Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

 • Praktyka prawnicza i działalność naukowa r. pr. prof. ucz. dr. Piotra Nazaruka koncentruje się na problematyce prawa cywilnego i handlowego, w tym: czynności bankowych i instrumentów finansowych.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter w postepowaniach arbitrażowych, doradztwo i reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych;
 • asystent zespołów orzekających w postępowaniach arbitrażowych. Wpisany na listy stałych arbitrów w kilku sądach arbitrażowych.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • International Law Association w Londynie, Grupa Polska – ILA Warszawa;
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku.

Publikacje

Kilkadziesiąt z prawa cywilnego, handlowego i ADR, w tym:

 1. „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej”, 2013 r. (rozprawa doktorska);
 2. Komentarze do artykułów: 1-125, 659-773, 860-875, 921 [1]-[16] kodeksu cywilnego [w:] „Kodeks Cywilny. Komentarz”, red. J. Ciszewski, red. P. Nazaruk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019 r. (SIP LEX 2019);
 3. „Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej”, [w:] Z. Radwański, T. Ereciński et. al., Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. J. Młynarczykowi, Wyd. UG, Gdańsk 2005 r.;
 4. „The role of the international public law and >soft law< in the area of alternative dispute resolution between public entities and private entrepreneurs in Poland”, [w:] Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, Tom XII, 2015 r.;
 5. „Regulacja zdatności arbitrażowej sporów w art. 1157 k.p.c. na tle prawno-porównawczym – uwagi de lege lata i lege ferenda”, Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź, nr 64/2014 r.;
 6. „Zastosowanie konstrukcji zapisu na sąd polubowny przez odesłanie w stosunkach prawnych spółek akcyjnych”, [w:] „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym” – Księga na X Ogólnopolski Zjazd Katedra Prawa Handlowego, C.H. Beck, Warszawa 2015 r.;