Wojciech Kocot

Rok urodzenia

1968

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • transport, spedycja
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • 1987-1992 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Wyższe, prof. dr hab. nauk prawnych.

Przebieg kariery zawodowej

 • od 1992 – pracownik naukowy w Instytucie Prawa Cywilnego (IPC) Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1992 – 1997 – asystent;
 • 1997 – 2006 – adiunkt;
 • 2006 – obecnie – profesor nadzw. UW;
 • 2008 – obecnie – kierownik Katerdry Prawa Cywilnego Porównawczego IPC WPiA UW;
 • 1997 – 2000 – „Klineman, Rose and Wolf – Poland” Sp. z o.o.;
 • 2000 – obecnie – wspólnik „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa;
 • 1999 – 2000; 2007-2008 – ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie handlu elektronicznego i nowego Kodeksu cywilnego;
 • 2003 – obecnie – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych Polskie Izby Informatyki i Telekomunikacji;
 • 2004 – wpisany na listę arbitrów Arbitrażu Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO);
 • 2005 –arbiter Sądu Arbitrażowego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
 • 2011 –arbiter Sądu Arbitrażowego przy Związku Banków Polskich.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter przy PIIT, ZBP, Arbiter przy Lewiatanie od początku istnienia Sądu
 

Publikacje

 1. „Zawieranie umów sprzedaży wg konwencji wiedeńskiej”, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 1998;
 2. „Zawarcie umowy w drodze elektronicznej wymiany informacji”, Przegląd Prawa Handlowego, kwiecień 1998 r., s.6-14;
 3. „Wpływ Internetu na prawo umów”, Wyd. LexisNexis, WPiA UW, Warszawa 2004, s. 440;
 4. Umowa akwizycyjna, dystrybucyjna, faktoring, forfaiting, rozdz. III § 8-11, w: System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego i B. Kordasiewicza, t. 9 (umowy nienazwane) pod red. W.J. Katnera, Wyd. C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN, wyd. 2, Warszawa 2015;
 5. „Forma umowy o poddanie sporu pod kognicję sądu polubownego zawartej przez przystąpienie do wzorca zamieszczonego w Internecie”, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu, „Aurea Praxis, Aurea Theoria” (red. J. Gudowski, K. Weitz) Warszawa 2011, t. 2;
 6. „Odpowiedzialność przedkontraktowa”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013;
 7. „The Juridical Nature of Distribution (Network) Contracts from the Polish Perspective”, Osteuropa Recht (Dienstleistungsrecht), nr 2/2014, s. 143-163;
 8. Współautor podręcznika „Prawo cywilne. Część ogólna” (współautorzy: A. Brzozowski, E. Skowrońska-Bocian); Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, wyd. 3 (wyd 2, 2012);
 9. Autor części I i II (bez rozdziału 5) podręcznika „Prawo rzeczowe. Zarys wykładu” (współautorzy: A. Brzozowski, W. Opalski); Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, wyd. 2 (wyd. 1, 2012).